Általános Szerződési Feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Szolgáltató: Nagy Gabriella

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 35. 2/9.

Adószáma: 54985344-1-33

E-mail: info@takenglisheasy.hu

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail: info@mhosting.hu

 

1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató https://www.takenglisheasy.hu weboldalon nyújt. A jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások kereteit  A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.

A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatom, hogy nem alkalmazok magatartási kódexet.

2. Szolgáltatás

2.1 Szolgáltatás fajtái

  • Online elérhető Tananyagok (ebook) az angol nyelv tanulásához.

2.2 A megrendelés menete

A https://www.takenglisheasy.hu oldalon a Megrendelő megrendelheti a Szolgáltató által közzétett online Tananyagot/Tananyagokat.

A Megrendelő a kosárba teszi a választott Tananyagot/Tananyagokat és továbbhalad a Pénztárhoz. A Megrendelő a Pénztárban megadja számlázási adatait.

A Megrendelő választhat az alábbi fizetési módok közül:

  • Banki átutalás
  • Online bankkártyás fizetés – SimplePay

Miután választott a fizetési lehetőségek közül, kérjük tekintse át a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatót. A vásárlás befejeztével a jelölőnégyzet kipipálásával a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megértette és elfogadja, valamint hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató rendszere automatikus visszaigazoló e-mailben jelzi a megrendelés befogadását.

Az e-mailben szerepel a választott Szolgáltatás neve, a végösszeg, a választott fizetési mód, továbbá a Megrendelő személyes adatai, számlázási címe. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Megrendelő szerződéses (fizetési) kötelezettsége további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik és a vásárlás nem jön létre.

Amennyiben a bankkártyával történő fizetést választotta a Megrendelő, és az sikeresen lezajlott, úgy a megrendelést visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg a Megrendelőhöz, melyben a megrendelt Tananyag/Tananyagok, a fizetési mód, a végösszeg, továbbá az elektronikus számla is megtalálható. Ezzel egyidőben, egy másik e-mailben a Megrendelő megkapja a Tananyaghoz/Tananyagokhoz a hozzáférési adatokat, továbbá a sikeres tranzakcióról a bankkártyás fizetés szolgáltatója, a SimplePay is küld e-mailt.

Átutalás esetén az átutaláshoz szükséges adatokat rendszerünk a megrendelést visszaigazoló e-mailben küldi meg a Megrendelő részére. Miután a számlánkra megérkezik a befizetett összeg, úgy a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailben küldjük meg az elektronikus számlát.

Ezzel egyidőben, egy másik e-mailben a Megrendelő megkapja a Tananyaghoz/Tananyagokhoz a hozzáférési adatokat.

Az utalások beérkezésének feldolgozása munkaidőben történik. Szolgáltató 24 órán belül feldolgozza számlaforgalmát, és visszaigazoló e-mailt küld a beérkezett utalásokról.

Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizze, hogy megrendelése mindenben megfelel-e szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint szeretett volna, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul, jelezze felénk az info@takenglisheasy.hu e-mail címen!

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

3. Adatbeviteli hibák kijavítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Vásárlás/Megrendelés elküldésére szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van.

4. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott Tananyag mellett feltüntetett összeg, amely alanyi adómentes összeg, így a végső vételár.

A Weboldalról megrendelhető Tananyag/Tananyagok árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Tananyagra/Tananyagokra nem vonatkozik.

5. Tananyagok

A megrendelhető Tananyagok tartalmát, jellemzőit a https://www.takenglisheasy.hu weboldalon lehet részletesen megismerni. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Tananyag adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben további kérdése merülne fel a Tananyagokkal kapcsolatban, úgy Szolgáltató kéri, azt írja meg az info@takenglisheasy.hu e-mail címre.

Szolgáltató a Tananyagok esetében 100%-os pénz-visszafizetési garanciát vállal abban az esetben, ha az nem egyezik meg a leírásban foglaltakkal. Kérjük, hogy ilyen igényét az online termék megtekintését követő 30 napon belül jelezze Szolgáltató felé az info@takenglisheasy.hu e-mail címen, mely igényéhez csatolja a Tudásanyag ígért tartalmának leírását.

6. Fizetési feltételek

6.1 Fizetés módjai:

  • Banki átutalás
  • Online bankkártyás fizetés – SimplePay

Befizetéshez szükséges adatok banki átutalás választása esetén:

Szolgáltató:

  • Számlavezető Bank: K&H Bank
  • Számlatulajdonos: Nagy Gabriella
  • Számlaszám: 10410008-65656565-67881992
  • Banki átutalásnál történő befizetésnél minden esetben a Szolgáltató kéri a megrendelő nevét és a megrendelés számát, vagy a Megrendelő e-mail címét feltüntetni a megjegyzés rovatba (hiszen a megrendelő neve és a folyószámla tulajdonos neve nem minden esetben megegyező) a Tananyag/Tananyagok elérhetőségének megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.
  • Online bankkártyás fizetés esetén Megrendelő az OTP SimplePay oldalára kerül átirányításra.

A Tananyaghoz/Tananyagokhoz minden esetben a Szolgáltató elektronikus számlát küld a sikeres fizetést követően. Amennyiben nem találná az elektronikus számláját tartalmazó e-mailt, azonnal jelezze, és a Szolgáltató pótolja azt.

7. Igényérvényesítés

(a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótálállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. mellékletének felhasználásával)

a) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltségekkel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja figyelmét, hogy amennyiben Ön fogyasztóként vásárol, a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, amennyiben vállalkozásként vásárol, úgy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az online terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Szolgáltató a Tananyagai esetében 100%-os pénz-visszafizetési garanciát vállal abban azesetben, ha az nem egyezik meg a leírásban foglaltakkal. Kérem ilyen igényét az online termék megtejintését követő 30 napon belül jelezze felém az info@takenglisheasy.hu e-mail címen, mely igényhez csatolja a Tananyag/Tananyagok ígért tartalmának leírását.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az a) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. 14 (tizennégy) napos elállási/felmondási jog fogyasztói megrendelések esetén

Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Felhívom a figyelmet, hogy a jelen pont rendelkezései csak a fogyasztónak minősülő Megrendelőkre vonatkozik.

Tananyag/Tananyagok megrendelése esetén Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő, Tananyag/Tananyagok vásárlása esetén, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a hozzáférési adatokat e-mailben átvette, megnyitotta az erről szóló e-mailt.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Nagy Gabriella takEnglisheasy.hu

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 35. 2/9.

E-mail: info@takenglisheasy.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Önt nem illeti meg az elállás/felmondás joga az alábbi esetben:

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Ön 14 napon belül letölti a Tananyagot/Tananyagokat az Ön számára megküldött e-mail mellékletből, Ön hozzájárul a teljesítés megkezdéséhez, ezáltal elveszti az elállási/felmondási jogát.

9. Békéltető testület.

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelhető kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye állapítja meg. A Fogyasztó kérelmében azonban megjelölhet más békéltető testületet is, ilyen esetben a megjelölt békéltető testület az illetékes.

Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

1119 Budapest, Etele út 59-61- II.em.240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81

Telefon/Fax: +36-1 269-0703

+36-1 784-3076

+36-1 784-3149

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Határon átnyúló fogyasztói vita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

10. Panaszügyintézés

A panaszát igyekszem a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérem, forduljon hozzám bizalommal.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@takenglisheasy.hu e-mail címen.

11. Egyéb jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, a 9. és a 10. pontban foglaltakon kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál: A fogyasztók a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: jarasinfo.gov.hu

Bővebb információt a fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalon találnak.

A Fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

12. Szerzői jogvédelem

A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl.: tananyagok, szöveg, cikk, blogbejegyzés, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl.: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után. A fentiek megsértése esetén 150.000 Ft sérelemdíj kerül érvényesítésre. A Szolgáltató jogosult a sérelemdíjon túlmenő mindennemű kártérítési igény érvényesítésére is.

13. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.takenglisheasy.hu oldalon.

14. Titoktartás

Szolgáltató a részére átadott, valamint a Szolgáltatás nyújtása során egyéb módon megismert információkat bizalmasan kezeli, azt az Ön engedélye nélkül harmadik személynek nem adja ki, és nem hozza nyilvánosságra.

15. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Megrendelőit a weblabra lépéskor tájékoztatja.

A Weboldalon történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató javasolja, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Készült: 2018. július

© 2018 – takEnglisheasy.hu

 

Megnyitás új ablakban: ITT

Letöltés: ITT

Facebook
Facebook
Google+
https://www.takenglisheasy.hu/aszf">
Twitter